Go to main section

Jak pracuję?

Z mojego doświadczenia – po obydwu stronach procesu coachingowego – wynika, że do celów można dochodzić różnymi drogami. Dlatego chętnie korzystam z różnych narzędzi coachingowych i inspiracji z innych źródeł, np. uważności czy technik relaksacji. Zależnie od potrzeb i preferencji klienta coaching może zatem mieć charakter, przykładowo, pracy analitycznej, pracy z wykorzystaniem metafory, wizualizacji czy perspektywy.

A czego konkretnie możesz się po mnie spodziewać?

Przede wszystkim pytań, zwykle otwartych, które czasem mogą być dla Ciebie niewygodne. Ta niewygoda zwykle wiąże się z tym, że opuszczamy znany nam teren. Zmiana wymaga jednak opuszczenia strefy komfortu, poznania czegoś nowego. Nadto możesz się po mnie spodziewać, między innymi, pomocy w formułowaniu celów, w rozliczaniu realizacji planów, ubieraniu myśli w słowa, dzielenia się spostrzeżeniami i emocjami. Jest natomiast mało prawdopodobne, że udzielę Ci rady czy zaproponuję rozwiązanie.

Najważniejsze zasady, których staram się trzymać jako coach:

Poufność
Współpraca coachingowa opiera się na szczerej rozmowie. Warunkami szczerości są wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa płynące z tego, że kwestie poruszane na sesji czy wypowiedzi klienta coach zachowa dla siebie. Dlatego poufność jest powszechnie uważana za filar coachingu.
Autonomia
Coaching służy przeprowadzaniu zmian w życiu klienta. Dlatego to klient decyduje o tym, co i jak chce osiągnąć. Poczucie odpowiedzialności za efekty podjętych decyzji i przedsięwziętych działań oraz prawo własności wyznaczanych celów i przyjmowanych sposobów ich osiągnięcia mają niebagatelne znaczenie dla motywacji. Dlatego poszanowanie granic klienta i jego autonomii są dla mnie bardzo istotnym elementem coachingu.
Samodzielność
Podstawowym i oczywistym zadaniem coachingu (i coacha) jest pomoc klientowi w rozwiązaniu problemów i osiągnięciu celów podjętych w coachingu. Coaching nie powinien się jednak stać klientowi niezbędny do podejmowania i przezwyciężania wyzwań. Klient powinien pozostać samodzielny, co więcej, jeśli to możliwe, samodzielność klienta coaching powinien wzmacniać – dzięki poznanym przez klienta sposobom radzenia sobie z wyzwaniami i pozytywnym doświadczeniom osiągania wyznaczonych celów.

Inne istotne informacje:

Sesje trwają 1-1,5 godziny.
Odbywają się w Katowicach, ewentualnie w miejscu wspólnie ustalonym, np. w miejscu pracy lub w firmie klienta.
Istnieje możliwość prowadzenia sesji przez skype.
Częstliwość sesji ustalamy wspólnie, zwykle jednak odbywają się nie częściej niż raz w tygodniu i nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie.
Szczegóły współpracy ustalamy na pierwszej sesji.